Privacyverklaring SAM APP

Versie 3.0 – augustus 2022

Inleiding
Wanneer u gebruikmaakt van de softwareapplicatie “Stress Autism Mate” (hierna: “SAM App”) verwerkt Stichting GGz Centraal (hierna: “GGz Centraal”) (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens van u. Middels deze privacyverklaring informeert GGz Centraal u daar graag over. Voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is GGz Centraal de verwerkingsverantwoordelijke.

De SAM voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG), geldend vanaf 25 mei 2018 (GDPR 2018 in English); Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoongegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. GGz Centraal zal op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de verplichtingen op grond van AVG en overige wet- en regelgeving.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
Contactgegevens GGz Centraal: Postbus 3051, 3800 DB Amersfoort

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van GGz Centraal:
- W. Franken: w.franken@ggzcentraal.nl / Tel: 0613171824
- P. van der Vijgh: p.vandervijgh@ggzcentraal.nl / Tel: 0613171824
- Algemeen: fg@GGzcentraal.nl

Persoonsgegevens
Wanneer u gebruikmaakt van de SAM App worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:
1. (gebruikers)naam;
2. wachtwoord;

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf in de SAM App invoert. Het kan daarbij onder meer gaan om de volgende persoonsgegevens:
1. leeftijd;
2. geslacht;
3. gegevens over uw gezondheid;
4. geloofsovertuiging;
5. politieke gezindheid;
6. seksuele leven.

Gelet op het bovenstaande is het dus mogelijk dat GGz Centraal bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gegevens over de gezondheid) van u verwerkt.

Doeleinde en grondslag
Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens door GGz Centraal is om uw gebruik van de SAM App mogelijk te maken. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens op geanonimiseerde wijze door GGz Centraal gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en verbeteringen van de SAM app. Persoonsgegevens worden niet gedeeld of verwerkt voor andere doeleinden.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens betreft uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

U kunt uw toestemming intrekken voor verwerking van de persoonsgegevens door uw gebruikersaccount te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd en u kunt geen gebruik maken van de SAM app met het gekoppelde gebruikersaccount. Toelichting: voor het gebruik van de SAM app is het registeren en inloggen met een e-mailadres een vereiste. Dit e-mailadres moet een bestaand e-mailadres zijn, waarmee de bevestigingslink tijdens registratie voor de SAM app kan worden geopend.

Tenslotte heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in het Recht op gegevenswissing hieronder. Dit heeft tot gevolg dat u geen gebruik kunt maken van de SAM app.

De Privacyverklaring van de SAM app is niet langer van toepassing bij het volgen van links naar websites van derden, en gebruikers dienen het beleid van de derde partij te raadplegen.

Rapporteren gebruik SAM app minderjarige/kind
De toegang onder 12 jaar is gelimiteerd via de app stores. U kunt het melden (via sam@ggzcentraal.nl) wanneer u kennis heeft van een kind (jonger dan 12 jaar) die toegang heeft tot de SAM app en persoonlijke gegevens verstrekt, zonder toestemming van de ouders.

Ontvangers van uw persoonsgegevens
GGz Centraal deelt uw persoonsgegevens alleen met haar ICT-leverancier (Eaglescience Software B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65605586) die de SAM App host. Met die ICT-leverancier heeft GGz Centraal een verwerkersovereenkomst gesloten om er onder meer voor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn.

Uw persoonsgegevens worden door GGz Centraal niet met andere derden gedeeld, tenzij GGz Centraal daartoe wettelijk verplicht is. U kunt via de instellingen van uw mobiele telefoon (Android of iOS) uw voorkeuren met betrekking tot het delen met en van andere verbonden apps wijzigen.

GGz Centraal gebruikt de dienst “Analytics” van Google LLC (NB: Google Analytics) om rapportages te krijgen over algemeen gebruik van de SAM app, hierbij deelt GGz Centraal via de ICT-leverancier de anonieme gebruikersflow met Google Analytics, dit gaat niet op individueel gebruikersniveau. GGz Centraal zal de gegevens die Analytics Dienst opleveren niet met andere derden delen. Google mag dergelijke informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hier toe wettelijk wordt verplicht. GGz Centraal heeft hier geen invloed op. Het privacybeleid van Google LLC, en specifiek die van Google Analytics, is hierbij leidend.

Bewaartermijn, verwerking en opslag​
Persoonsgegevens en overige data van de SAM app worden opgeslagen binnen de EER (West Europa) bij Microsoft Azure. Hierbij is sprake van de volgende maatregelen:

Voor het verzamelen van data is uitgegaan van de minimale informatieverzameling om maximale output voor functionaliteit te genereren, dus geen benodigdheid van het delen van naam, leeftijd, enzovoort, noch de opslag hiervan. Tenzij deze data door de gebruiker zelf is ingevoerd. Dit type persoonsgegevens zijn niet benodigd voor de werking van de app, en leveren voor gebruik geen toegevoegde waarde op.

GGz Centraal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking zoals opgenomen in deze privacyverklaring. Dat betekent dat GGz Centraal uw persoonsgegevens verwijdert zodra u uw gebruikersaccount verwijdert en wanneer u onafgebroken voor een periode van twee jaar geen gebruik heeft gemaakt van de SAM App.

Wijzigingen
GGz Centraal behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. GGz Centraal zal Gebruiker informeren over wijzigingen in deze Privacyverklaring. Gebruiker wordt automatisch opnieuw om akkoord gevraagd na wijzigingen aan de Privacyverklaring.

Uw rechten
U heeft als betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) een aantal rechten waarop u een beroep kunt doen. Wat zijn deze rechten en hoe kunt u er een beroep op doen?

1. Recht van inzage
U heeft het recht om op uw verzoek van GGz Centraal te vernemen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. GGz Centraal verstrekt u in dat geval een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende (meerdere papieren of schriftelijke kopieën) kopieën verzoekt of wanneer iemand zeer regelmatig kopieën van dezelfde persoonsgegevens opvraagt en daarmee de verwerkingsverantwoordelijke aanzienlijk belast, kan GGz Centraal op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding in rekening brengen.
2. Recht op rectificatie
U heeft het recht om van GGz Centraal onverwijld rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van het hiervoor beschreven doeleinde van de verwerking heeft u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
3. Recht op gegevenswissing
U heeft het recht van GGz Centraal zonder onredelijke vertraging wissing van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en GGz Centraal is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
2. u trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
3. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
4. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het recht van de Europese Unie of het Nederlandse recht neergelegde wettelijke verplichting die op GGz Centraal rust.
4. Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht van GGz Centraal de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die GGz Centraal in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
3. GGz Centraal heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het verwerkingsdoeleinde, maar u heeft deze nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan GGz Centraal heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door GGz Centraal.
6. Overige rechten
U hebt als gebruiker het recht om te verzoeken dat u niet onderworpen bent aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft.
7. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door GGz Centraal.

De wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen
1. Wanneer u bij GGz Centraal een beroep wilt doen op (een van) de hierboven bij punt 1 t/m 6 genoemde rechten, dan kunt u via de volgende contactgegevens daarvoor een verzoek indienen: sam@GGzcentraal.nl
2. GGz Centraal zal uw verzoek beoordelen en u binnen een maand na ontvangst informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken. Indien verlenging van de termijn plaatsvindt, wordt u daar binnen een maand na ontvangst van het verzoek over geïnformeerd.
3. Wanneer u een klacht wilt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kunt u dat doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/