Gebruikersvoorwaarden SAM APP

Versie 3.0 – augustus 2022

Definities

Gebruiker - de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de SAM App.
GGz Centraal - Stichting GGz Centraal.
SAM App - de softwareapplicatie “Stress Autism Mate” die GGz Centraal (in samenwerking met derden) heeft laten ontwikkelen.
Voorwaarden – deze gebruikersvoorwaarden of gewijzigde versies die in de plaats komen van deze gebruikersvoorwaarden.

Doel van de SAM App

De SAM App is een gepersonaliseerde applicatie ontwikkeld voor mobiele telefoons en tablets die tot doel heeft om Gebruikers met autismespectrumstoornis te ondersteunen zelfstandig hun ervaren stress te leren managen door hun inzicht te geven in hun stresspatronen en daaropvolgend persoonlijke stresstips te geven.

Toegang tot de SAM App

GGz Centraal spant zich in om onderbrekingen in de toegang van Gebruiker tot de SAM App tot een minimum te beperken, maar garandeert niet dat Gebruiker te allen tijde toegang tot de SAM App heeft. Onder meer in verband met beheers- en onderhoudswerkzaamheden kan het gebeuren dat de SAM App gedurende langere of kortere tijd niet beschikbaar is, zonder dat Gebruiker hiervan vooraf in kennis wordt gesteld.

Gebruik van de SAM App

- Het gebruik van de SAM App is strikt persoonlijk.
- Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens via de SAM App.
- Gebruiker mag de SAM App alleen gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Voorwaarden en in ieder geval (maar niet uitsluitend) niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruiker is niet gerechtigd om handelingen te verrichten die de normale werking van de SAM App verstoren of die de belangen of goede naam van GGz Centraal kunnen schaden.
- Gebruiker zal zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken.
- Gebruiker zal zijn inloggegevens op zodanige wijze bewaren dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen.

Privacy

Bij het gebruik van de SAM App worden er door GGz Centraal (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt. GGz Centraal informeert Gebruiker over die verwerking van zijn persoonsgegevens in de Privacyverklaring SAM App.

Beveiliging en juist functioneren van de SAM App

- GGz Centraal heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen ter voorkoming van onbevoegd gebruik door derden en ter bescherming van de privacy van Gebruikers.
- GGz Centraal kan niet garanderen dat ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen derden nooit toegang weten te verkrijgen tot persoonsgegevens van Gebruikers.
- In geval een derde onrechtmatig toegang heeft verkregen tot persoonsgegevens van Gebruiker of het vermoeden daartoe bestaat, zal GGz Centraal de Gebruiker daarover zo spoedig mogelijk informeren.
- GGz Centraal zal zich naar redelijkheid inspannen om de SAM App juist te laten functioneren en problemen wat betreft de juiste werking op te lossen. GGz Centraal garandeert echter niet dat de SAM App ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten, virussen of andere gebreken.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De SAM App is een zelfregie-app die Gebruiker zelfstandig kan inzetten en zonder behandeling of toezicht kan gebruiken. GGz Centraal is niet aansprakelijk voor 1. het gebruik van de SAM App door Gebruiker en de adviezen die de SAM App Gebruiker geeft en 2. de mogelijke gevolgen daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

- Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet uitsluitend) alle auteursrechten en databankrechten, die betrekking hebben op en voortvloeien uit de SAM App (inclusief broncode en gebruikersinterface), behoren uitsluitend toe aan GGz Centraal (dan wel aan derden). Gebruiker heeft geen recht op enige (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit (het gebruik van) de SAM App.
- Behoudens de eigen persoonsgegevens die Gebruiker invoert in de SAM App mag de Gebruiker niets van de SAM App verveelvoudigen of openbaar maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGz Centraal.
- Gebruiker zal geen aanvragen verrichten voor registratie van intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit (het gebruik van) de SAM App en ook derden daartoe niet in staat stellen of ondersteunen en daaraan geen medewerking verlenen.

Wijzigingen

GGz Centraal behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. GGz Centraal zal Gebruiker informeren over wijzigingen in deze Voorwaarden.

Vragen over de SAM App

Voor vragen, verzoeken of klachten over de SAM App kan Gebruiker contact opnemen met GGz Centraal via sam@GGzcentraal.nl.

Toepasselijk recht en forumkeuze

- Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
- Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zal de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland beslechten.